Soutěž k Mezinárodnímu dni žen na vlnách Českého rozhlasu Ostrava

kytice
kytice

Určitě si vzpomenete alespoň na jednu ženu ve vašem životě, která pro vás mnoho znamená. Popřejte jí k mezinárodnímu dni žen přímo na vlnách Českého rozhlasu Ostrava!

Zavolejte k nám do vysílání, popřejte ženě, která je pro vás důležitá, a vyhrajte pro ni krásný dárek. Soutěžíme třikrát denně a vy můžete vyhrát belgické pralinky, voucher na libovolné představení Národního divadla moravskoslezského nebo krásnou květinu s doručením přímo domů.

Jeden ze soutěžních časů také skrývá bonusovou výhru – digitální rádio! Volejte k nám do studia na číslo 596 11 22 66. Soutěžíme od 1. do 8. března.

Pravidla soutěže 'Přání ženám na Mezinárodní den žen'

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 1. března 2018 do 8. března 2018.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zavoláním do vysílání na číslo 596 11 22 66. Do vysílání pak popřeje vybrané ženě či ženám k MDŽ a vyhrává pak jednu z cen.


Příspěvek soutěžícího musí být původní, tj. soutěžící je autorem příspěvku.

Účastnit se mohou soutěžící starší 18 let a každý soutěžící se může zapojit jednou.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Vítězem soutěže se stává ten soutěžící, který se dovolá do vysílání jako první a řekne do vysílání přání či vzkaz vybrané ženě.

Výhry
Belgické pralinky a 2 vstupenky na rozhlasový koncert MUSICA BOHEMICA, voucher na libovolné představení NDM, kytice s dovozem přímo domů nebo jedna bonusová výhra v podobě digitálního rádia.

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže budou vyhlášeny přímo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící zaslal Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku
s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších
okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.


Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.


Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.ostrava.rozhlas.cz.


Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.