Komunální volby 2022 – speciál z Havířova

9. září 2022

Letos v Havířově kandiduje celkem 9 subjektů, v roce 2018 jich bylo třináct.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?
  2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?
  3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?
  4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Havířově:

ANO 2011

Odpovídá lídr Josef Bělica.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Vstup města do společnosti ENVEZ s partnerem ČEZ ESCO je strategická záležitost. Naším hlavním cílem bylo získat silného partnera, který městu v dnešní těžké době pomůže s modernizací energetiky. S tím souvisí i zajištění levného tepla pro obyvatele města. Smlouva se současným dodavatelem tepla skončí v roce 2026 a tak máme dost času zpracovat alternativní projekt vytápění Havířova, který bude efektivnější, tedy pro spotřebitele levnější a zároveň ekologičtější. Nový projekt bude klást důraz na zachování systému centrálního zásobování teplem za použití těch nejmodernějších dostupných technologií. Tepelná čerpadla, fotovoltaika, vodík – to budou pravděpodobně technologie zajišťující levné teplo pro Havířov v budoucnu. Výsledný dodavatel bude vybrán ve veřejné zakázce a EVNEZ se bude muset v této soutěži utkat minimálně se současným dodavatelem. Vznikne tak konkurenční prostředí, firmy budou muset nabídnout zajímavou cenu a na tom vydělají občané Havířova. ENVEZ ovšem není pouze o dodávkách ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Já ani zastupitelé za naše hnutí nemáme s online přenosy ze zastupitelstva problém. Ale je potřeba se na tom dohodnout i s dalšími zastupiteli napříč politickým spektrem a v případě dohody zajistit změnu jednacího řádu zastupitelstva. Takto jsme to deklarovali i v průběhu tohoto volebního období. Celou záležitost si vzala jako své téma jedna z opozičních stran, bohužel její zastupitelé nebyli schopni nebo ochotni zapracovat na připomínkách právního odboru magistrátu ani na připomínkách rady města ohledně financování takových přenosů. Je to pro nás otevřené téma a jsme připraveni se k němu po volbách vrátit. Změny jednacího řádu by se měly dělat rozumně, v rámci širší dohody a samozřejmě s přihlédnutím k právním a finančním aspektům celé takové změny.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Dnešní trend vylidňování měst v Moravskoslezském kraji je velký problém, který se nevyřeší mávnutím kouzelného proutku, ale jen promyšlenými investicemi. My jsme na nich v Havířově pracovali celé čtyři roky a myslím, že je to ve městě na první pohled vidět. Zásadní je kvalita bydlení – vyměnili jsme 139 výtahů a opravili mnoho městských bytů i celých domů. Stejně důležitá je kvalita zdravotnictví, v této oblasti jsem hrdý hlavně na kompletní opravu zdravotních středisek, do kterých se neinvestovalo už desítky let. Zároveň spolupracujeme s krajskou nemocnicí, která se i díky naší podpoře posunula mílovými kroky kupředu. Na území města jsme vytvořili bezmála 1000 parkovacích míst, zrekonstruovali hlavní silniční tahy. A samozřejmě školy, školky, dětská hřiště. Osobně jsem hrdý na sportoviště, která se nám podařila vybudovat a na přelomu srpna a září otevřeme sportovně-společenské centrum Fénix. To vzniklo v bývalé nádražní budově, které ještě nedávno hrozilo zbourání, ale místo toho nabídne ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Myslím, že nejdůležitější je pokračovat v investicích do majetku města. Do oprav městského bytového fondu, do škol a školek, do modernizace školních hřišť. Chceme pokračovat v podpoře nemocnice, ze které se stává jedno z nejlepších zdravotnických zařízení v celém regionu. K tomu nesmíme přestat v rozumném budování parkovacích míst, protože parkování je nekončící problém.

Mám radost, že se nám podařilo pokročit v jednání ohledně nové průmyslové zóny, ve které by měla vzniknout nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.

Další oblastí je bezpečnost, kvalitní spolupráce záchranářů, policistů a hasičů a modernizace jejich vybavení. Chceme také podporovat rozvoj vysoké školy, která u nás působí. A rádi bychom dále rozvíjeli naše koupaliště a udělali z něj moderní aquapark pro všechny generace.

Česká pirátská strana

Odpovídá lídr Martin Rédr.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

V současné době podporujeme zachování stávajícího způsobu vytápění ze systému centrálního zásobování teplem. Teplárna Karviná přistupuje k ekologizaci výroby tepla a ustupuje od spalování uhlí, i když ne všechny kroky Veolie považujeme za šťastné. Kriticky se stavíme zejména k předimenzované kapacitě kotle na tuhá paliva, což může přinést zvýšení dovozu odpadu z širokého okolí. Nicméně stále vnímáme tento systém výroby tepla přijatelnější, než je budování plynových kotelen a kogeneračních jednotek v bezprostřední blízkosti obytných domů. Roli společnosti Envez spatřujeme především v projektech, které přinesou moderní a chytrá řešení v energetice, jako například tepelná čerpadla pro vybrané městské budovy, fotovoltaické elektrárny na střechách apod.

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Jsme zastánci online přenosů ze zasedání zastupitelstva. Prosazujeme nejen živý přenos z jednání, ale také možnost shlédnout videozáznam kdykoliv, včetně propojení s jednotlivými projednávanými materiály v elektronické podobě. Toto jsme chtěli několikrát projednat na zastupitelstvu již v tomto volebním období, bohužel neúspěšně. Víme, že je to legislativně možné, ostatně mnoho měst a obcí v ČR toto nabízí. Musíme tedy přesvědčit většinu zvolených zastupitelů, že je to žádoucí a jde o cestu, jak přilákat občany k většímu zájmu o komunální politiku.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Jsme přesvědčeni, že většina našich programových priorit zasáhne také mladé lidi. Zlepšení péče o životní prostředí s ohledem na příznivější mikroklimatické podmínky, zaměření na moderní odpadové hospodářství a ochranu ovzduší. Otevřená radnice s důrazem na transparentnost, participaci a digitalizaci. Nová éra kultury s pestrým zastoupením živé kultury různých žánrů, kdy mimo jiné chceme oživit současné městské galerie i veřejný prostor moderním uměním a změnit koncepci i dramaturgii městských slavností. Zajistíme dostupné bydlení a kvalitní veřejné služby, včetně dostatečné kapacity v mateřských a základních školách. Chceme mít kvalitní školy v blízkosti bydliště, aby se rodiče nemuseli rozhodovat, na kterou školu své dítě zapíší. Pozornost zaměříme také na školní stravování a nabídku kroužků. To jsou všechno oblasti, které mladí lidé v Havířově řeší a my jim chceme vyjít vstříc, vtáhnout je do rozhodování o svém městě.

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Za nejdůležitější považujeme investice do městského majetku, tedy bytových i nebytových prostor, které povedou ke snižování energetické náročnosti a případně i k jisté soběstačnosti. Jde zejména o zateplování budov, fotovoltaické elektrárny na střechách, tepelná čerpadla. Důležité jsou také opatření, která pomohou příznivě ovlivňovat mikroklimatické podmínky, tedy budou zadržovat dešťovou vodu v místě a umožní její následné využití. Tím mohou být různé zasakovací plochy, retenční nádrže, větší množství stromů v městské zástavbě a zelené střechy, kdy se následně vlivem slunečního záření voda odpařuje, nejbližší okolí ochlazuje a vytváří tak příjemnější prostředí. Zásadní pak budou investice do infrastruktury, která umožní digitalizaci v rámci kontaktu magistrátu s obyvateli města a moderní chytrá řešení v různých oblastech života v Havířově.

Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá lídryně Jana Feberová.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Naší prioritou je kvalita dodávek za trvale nejnižší ceny. To znamená, že preferujeme centrální zásobování teplem prostřednictvím stávajícího systému, avšak s důrazem na férové stanovení cenotvorby za dodávky tepla.

Co se týče společnosti ENVEZ, zde je prostor pro budování základů komunitní energetiky, kam můžeme zařadit např. solární elektrárny, kogenerační kotelny nebo bioplynové stanice, produkující pro místní spotřebitele teplo, teplou vodu, plyn nebo elektřinu. Je to vlastně sdílení energie ze společného zdroje, kde cílem není tvorba zisku, ale samozásobení. Tyto možnosti mohou být nabízeny nejen v rámci obecního, ale taky veřejného sektoru. V souvislosti se změnou energetického zákona budou pro tyto projekty vytvořeny i odpovídající podmínky, chystají se např. dotační výzvy pro budování obecních fotovoltaik, a proto je potřeba, abychom byli jako obec na tyto možnosti připraveni. Sdílení energií v bytových domech je cesta, jak do budoucna snížit náklady a podpořit soběstačnost v dané ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Dnes se mohou občané osobně zúčastnit každého jednání zastupitelstva města. V poslední době byla v souvislosti s COVIDovými opatřeními omezena kapacita v sále, což někteří nesli nelibě. Náš názor je ten, že zavedení online přenosů je především způsob, jak zvýšit transparentnost magistrátu v očích občanů města. Pro nás jako zastupitelé je to pak příležitost, kdy můžeme být vidět a občané tak mohou ohodnotit naši práci pro ně. Pokud nalezneme partnera, který se dokáže vypořádat a zajistí dodržování legislativy při nakládání s osobním údaji (GDPR), rozhodně se tomuto trendu nebráníme.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Preference mladých lidí jsou dnes zaměřeny na kvalitní využití volného času v komunitním prostředí, které je v souladu s přírodou. Když zmíníme přírodu a ekologii, Havířov je město zeleně a na to chceme mladé nalákat při jeho dalším rozvoji. Nadále budeme podporovat ekologickou, rozvinutou a chytrou MHD a další rozvoj sdílených kol, které obojí mají u mladých kladnou odezvu. Propojili jsme město cyklostezkou s přehradou v Těrlicku, letos se nám podařilo další finanční spoluúčastí protáhnout cyklostezku na Žermanickou přehradu do části obce Horní Bludovice, a v budování cyklostezek chceme i nadále pokračovat.

Ve městě plánujeme revitalizovat naše lesoparky, umístit zde nové prvky pro oblíbené workoutové aktivity a odpočinek. Plánujeme vytipovat a vybavit travnaté plochy v centru města jako tzv. picknikové zóny, kde budou mladí moci relaxovat. Pro účely setkávání s určitou jedinečnou atmosférou akcí a posezení s přáteli, chceme v každé městské části vybudovat tzv. městská ohniště, s kompletním ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Je nezbytné připomenout, že město Havířov je ve skvělé finanční kondici. Zde můžeme s hrdostí říci, že je to i naší zásluhou, našim odpovědným přístupem ve vedení města v posledních obdobích. A musíme k tomu ještě dodat, že tento pozitivní stav financí je i přesto, že za našeho vedení město mohutně investovalo do jeho rozvoje a svého majetku. Jsou to např. investice do snížení spotřeby energií jako např. výměny oken a zateplení škol, školek, domovů pro seniory, bytových domů v majetku města, mj. všechny městské byty mají nová okna. Máme ve městě nové chodníky, cyklostezky, parkoviště, revitalizovaná školní hřiště, sportoviště, parky a všechna náměstí, měníme výtahy v městských domech, máme chytré a bezpečné křižovatky, nové sběrné dvory, máme hotovou kanalizaci v okrajových částech města, což jsou třeba investice, které často občané nevidí. Máme krásné nové vlakové nádraží a přednádražní prostor. Jako samozřejmost občané berou, že máme kvalitní a propracovanou městskou veřejnou dopravu, s ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

HAVÍŘOV SOBĚ - sdružení hnutí NEZÁVISLÍ, strany Patrioti České republiky, spolku Životice Sobě a nezávislých kandidátů

Odpovídá lídryně Darja Škutová.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

V Havířově chceme zachovat léta ověřené, stabilní dodávky tepla prostřednictvím centrálního zásobování z teplárny, která stojí mimo zastavěné území Havířova. Jsme proti výstavbě plynových kotelen s vysokými komíny uprostřed města, které by znamenaly více škodlivin, prach a hluk u našich domovů.

Ale především nechceme občany uvrhnout do závislosti na stále dražším a dodavatelsky nejistém plynu. Naopak chceme teplárnu Karviná tlačit k výstavbě ekologičtějšího multipalivového kotle a k dojednání co nejvýhodnější smlouvy pro občany a město Havířov.

Zrušit ENVEZ dle smlouvy nebude jednoduché, proto bychom společnost využili na

instalaci alternativních zdrojů energií, např. fotovoltaické panely na střechách domů, které by lidem snížily náklady na bydlení.

Účastí na burze chceme lidem zprostředkovat levnější nákup energií.

Naším cílem je snižování energetické náročnosti budov, například lepší tepelnou izolací, instalací rekuperací, budováním zelených střech a podobně

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Jednání zastupitelstva by mělo být jednoznačně vysíláno online, jako je tomu v jiných městech. Již v tomto volebním období jsme jako opozice navrhovali online přenosy, bohužel současná koalice návrhy zamítla. Havířov sobě má zavedení online přenosů ve svém volebním programu.

Občanům, kteří chtějí interpelovat, by měla být nabídnuta možnost přečtení jejich dotazů zaměstnancem úřadu.

Město má být transparentní a otevřené občanům. Má komunikovat s médii i s občany. Radniční listy nemají sloužit k sebeprezentaci některých členů vedení, ale jako informační kanál, kde by taktéž mělo být více informací z průběhu jednání zastupitelstva a prostor by měli dostat také zastupitelé z řad opozice.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

V první řadě potřebujeme přilákat nové investory s pracovními místy a podpořit místní podnikatelé, aby Havířováci našli práci přímo v Havířově. Totéž platí o zubařích, obvodních či odborných lékařích.

Musíme zatraktivnit Havířov z hlediska služeb, turistického ruchu, volnočasových aktivit či kultury.

Chceme zjednodušit možnosti pořádání velkých i malých kulturních a sportovních akcí, plesů, přednášek, poskytnout a zlevnit prostory, odstranit byrokracii. Kulturní dům Reneta i areál Letního kina si zaslouží důkladnou rekonstrukci, aby mohl fungovat jako prostor pro pořádání festivalů, drobných i větších hudebních produkcí.

Pro rozvoj turistiky chceme lépe mediálně prezentovat Havířov, zpřístupnit a zviditelnit Památník životické tragédie, smysluplně dostavět a propojit cyklostezky spolu s instalací cykloboxů. Zmodernizovat chceme lesoparky, doplnit je přírodními atrakcemi, naučnými stezkami, oborou či minizoo.

Chceme spolupracovat se spolky a nadšenci v oblasti kultury, historie apod.

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Především bychom rádi zajistili pravidelný tok investic do všech městských částí, včetně těch okrajových, které jsou dnes silně podfinancované. Životice, Dolní Datyně, Šumbark i Dolní a Prostřední Suchá mají svá specifika s různými potřebami.

Mezi investiční priority města vidíme výstavbu nového Domova seniorů a rozšíření sociálních služeb pro naše občany.

Musíme se zaměřit na snižování energetické náročnosti budov od zateplování přes instalaci fotovoltaiky po zelené střechy domů.

Chceme zrekonstruovat Letní kino, Kulturní dům Reneta, dvorky mezi domy, dostavět cyklostezky, zřídit potřebná parkovací místa. Chceme modernizovat lesoparky či realizovat volnočasovou zónu v lokalitě sušských rybníků. Pro kojící maminky postavíme kojící koutky či lavičky.

Bezpečnosti chodců pomůžeme instalací bezpečnějších přechodů, prodloužením intervalů zelené i stavbou nových chodníků v okrajových částech Havířova a opravou stávajících v centru. Nechceme realizovat pseudoobchvat Havířova.

Hnutí pro Havířov

Odpovídá lídr Daniel Vachtarčík.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Situace okolo energií je složitá, a to nejen v našem městě, ale v celé republice a Evropě. Vše se vyvíjí velmi dynamicky a stejně je na to třeba reagovat. Musíme se snažit být připraveni na různé varianty. Těch úkolů před námi je několik, bodově vyjádřeno takto:

a)        Využití odborného poradenství při vyhodnocování koncepcí, návrhových opatření a hodnocení přínosů a úspor.

b)        Tvorba nových energetických koncepcí a akčních plánů v souladu s vývojem energetického trhu, energetického mixu a hlavně v souladu s energetickou koncepcí státu.

c)        Vysoutěžení nových podmínek a parametrů dodávek tepla na období 2025+.

d)        Zavedení energetického managmentu v podmínkách města, tzn. soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní snižování spotřeby energie.

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

K otázce online přenosům ze zastupitelstva nemáme výhrady, ale zejména s ohledem na ochranu osobních údajů zaznamenávaných osob je třeba k tomu přistupovat v souladu s platnou legislativou Úřadu pro ochranu osobních údajů a GDPR.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Jsme si vědomi toho, že je tady poměrně velký prostor pro zlepšení. Havířov byl primárně vybudován jako ubytovna pro horníky. S útlumem hornictví se jeho role mění. Jsme přesvědčeni, že Havířov bude mít co nabídnout:

a)        Dostupné pracovní nabídky – kombinace cenově dostupného bydlení a blízkosti Ostravy, jakožto to přirozeného centra s pestrou nabídkou atraktivní práce, by pro mladé lidi mohla být zajímavá. Nájem městského bytu v Havířově je o mnoho nižší než např. v Ostravě-Porubě, přitom časová dostupnost do centra Ostravy srovnatelná.

b)        Výrazná podpora kulturních subjektů, sportovních klubů a pestrá nabídka sportovišť je důkazem, že děláme a chceme nadále dělat kroky k naplnění hesla Havířov – město pro život.

c)        Významnou devizou Havířova je blízkost nádherné přírody Beskyd, které jsou vzdálené pouhých 30 km z centra Havířova.

d)        V Havířově je dostatečná kapacita v MŠ i ZŠ. Dbáme na podporu SŠ, ač je jejich zřizovatelem MSK. Úspěšně se rozvíjí spolupráce našich škol s blízkými VŠ.

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

a)        Investice do energetického managmentu města a realizování úsporných energetických opatření.

b)        Revitalizace, opravy a modernizace ZŠ, MŠ včetně školních hřišť a městských sportovišť.

c)        Propojení cyklostezek na území města a napojení i na okolní města a rekreační oblasti.

d)        Budování dalších parkovacích míst ve městě, v tomto volebním období jsme jich na území města společně s koaličními partnery vybudovali více než tisíc.

e)        Stavba Domova pro osoby se zdravotním postižením.

f)         Skrze CEVYKO, a.s. řešit moderní nakládání s komunálními odpady splňující všechny požadavky 21. století v souladu se strategií Moravskoslezského kraje v této oblasti.

g)        Pokračující podpora havířovské nemocnice i dalších zdravotnických zařízení ve městě.

h)        Revitalizace bytového fondu.

i)         Dokončení centralizace Městského kamerového dohlížecího systému a informačního systému městské policie včetně odpovídajících organizačních změn. 

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr kandidátky Eduard Heczko.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Havířov je již více jak 50 let bezproblémově zásobován z centrálního zdroje v Karviné, dnes vlastněného VEOLII. Současné vedení města v čele s primátorem Bělicou činí, i přes odpor občanů, kroky k odpojení části města od tohoto zdroje a vybudování 19 plynových kotelen v zastavěné části města. K tomu založili s ČEZ Esco společnost ENVEZ, která by měla tento projekt realizovat. Tento projekt je z důvodů ekologických, zásahu do životního prostředí a hlavně ekonomických, nesmyslný.

Po volbách jsme připraveni činit potřebné kroky ke zrušení, pro město velice nevýhodné smlouvy s ČEZ Esco. Současná smlouva se jeví jako nevypověditelná, ale každá smlouva se dá ukončit. Naši snahou bude nejdříve se dohodnout s druhým smluvním partnerem o jejím ukončení a v případě uplatnění sankcí či jiných závazků z ní vyplývajících, uplatníme i právní kroky proti těm, kteří ji uzavřeli.

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Zastupitelé za KSČM vždy prosazovali otevřené jednání vůči občanům. Odmítli jsme dopolední jednání ZmH, kdy jsou lidé většinou v práci a nemohou se zasedání zúčastnit. V programu jednání Zastupitelstva jsme podpořili pravidelné zařazení interpelací na na pozdější hodinu.

Jsme pro - a máme i v našem VP pro letošní komunální volby - online přenosy ze ZmH. Považujeme za potřebné,  aby se občané mohli seznámit s vystoupeními i hlasováním zastupitelů i způsobem řízení zastupitelstva. Byli by takto bezprostředně informování nejen o tom, co koalice svou většinou prohlasovala, ale i o názorech a návrzích opozičních zastupitelů, o kterých  se jinak veřejnost většinou vůbec nedoví. A určitě by online přenosy přispěly i ke zkulturnění projevů mnohých zastupitelů na jednání ZmH.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Jsme toho názoru, že město má být atraktivní pro všechny - tedy pro občany všech věkových kategorií.

Mladým, aby neodcházeli, musí město nabídnout pracovní příležitosti, služby v nejširším smyslu slova a široké a dostupné možnosti využívání volného času.

Co komunisté - v případě úspěchu ve volbách - zařídí:

- znovuotevření a dotování provozu nesmyslně zrušených jeslí

- dostatek míst v MŠ bez zvyšování poplatků za pobyt dětí v těchto zařízeních

- dotovaná hodnotná kulturní představení pro děti z MŠ, žáky ZDŠ i studenty SŠ

- spravedlivé dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Vždy  budeme investovat do městského bytového fondu a infrastruktury města, komunikací a zeleně. Velice tíživá situace je v oblasti sociální péče a služeb pro starší občany.

Pro nadcházející volební období bude pro nás stěžejní realizace projektu CEVYKO na zpracování komunálního odpadu. Současné vedení města, i přes naše výzvy a doporučení, díky svým předpojatým názorům nebylo schopno po celé předchozí volební období nalézt vhodné místo pro jeho výstavbu a domluvit se s nejbližšími městy a obcemi na společném postupu.

Dalším velkým investičním projektem, který oprášíme, bude příprava a realizace tzv. Areálu volného času. Studie již dříve zpracovaná, má zvelebit území v oblasti koupaliště, letního kina, sportovního areálu a podél řeky Lučiny. Celé toto území se má doplnit o nové prvky a objekty pro volnočasové aktivity, vzdělávání, klidové zóny. Počítá se i z vybudováním aquaparku v areálu koupaliště a generální rekonstrukcí letního kina.

Partneři za Havířov

Odpovídá lídr kandidátky Karel Ďurkáč.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

To je dost složitá situace. Proto můj partner z kandidátky, jako zastupitel města se zdržel hlasování. My v dnešní době a v horizontu několika příštích let vůbec nevíme, zda bude dostatek plynu pro vytápění domácností a nemůžeme se přece spoléhat jenom na plyn to za prvé a za druhé ani nevíme, jak razantně by tento přechod zvýšil ceny tepla pro Havířovské občany. Proto podnikneme kroky k přehodnocení tohoto rozhodnutí, protože musíme pořádně prostudovat a seznámit se tak s oběma projekty (Veolia, Envez). Je možná i varianta vyhlášení referenda, ať občan Havířova se k tomuto tématu vyjádří a rozhodne

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Jednání městského zastupitelstva jsou veřejná a pochopitelně, že ti, kteří se nemohou osobně zúčastnit, jsou rádi, že mohou jednání sledovat aspoň online. Takže k online přenosům se stavíme kladně, vždyť přece online jednání ze zastupitelstva měly ve volebním programu už strany, které tam dnes sedí. A neudělalo se v tom vůbec nic. Nechápeme proč, současné vedení Havířova se tomuto brání. Každý občan má mít právo na informace už podle ústavy, a v době digitalizace by toto neměl byt problém. Zajistíme možnost přehrát si jednání ze zastupitelstva ze záznamu a následně i jeho online vysílání.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

My chceme jako partneři dělat atraktivní město pro všechny občany, kteří zde žijí a chtějí žít i nadále.

 Mladí lidé potřebují několik věcí.

a.        Bydlení

b.        Zaměstnání (a/nebo podnikání)

c.        Vyžití

  Obecně, atraktivní prostředí. Bydlení v Havířově je. To, co schází, jsou atraktivní zaměstnání a vyžití. Ostatně, Havířov se nachází v žebříčku Město pro byznys na chvostu a v Indexu kvality života, kde jsme také na chvostě. A pokud nebudou v Havířově podmínky, proto aby mohli lidé poctivě a jednoduše podnikat, nebudou tu atraktivní nabídky zaměstnání a pokud tu nebudou atraktivní nabídky zaměstnání, budou nám mladí utíkat tam, kde nabídky jsou, kde mohou udělat kariéru. Podobné to je s vyžitím. V Havířově není (téměř) žádná kultura pro mladé lidi (sdílené kola a Havířovské slavnosti to nedoženou). Uděláme z Havířova město se sportovním (zde situace není úplně špatná) a kulturním (zde to je velmi špatné) vyžitím. Konkrétně, přivedeme do Havířova pravidelné divadlo s divadelní sezónou, podpoříme mládežnické ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

V dnešní ekonomické situaci to bude těžké, ale toho se nebojíme. Pokud budeme ve vedení města tak v první řadě budeme muset analyzovat rozjeté projekty a pokud to bude možné dotáhnout je dokonce. Další investice budeme brát s rozvahou výhledově na další roky dopředu. Achilovou patou v Havířově je parkování. Vybudování odstavného parkoviště pro nákladní a dodávková auta vč. jeho spojení MHD s městem, dobudujeme parkovací plochy pro obyvatele (zelená parkoviště, zjednosměrnění ulic, parkovací domy). Investujeme do „vyžití“, tedy rekonstrukce hřišť, které to potřebují, aquapark s celoročním provozem. V maximální míře pak zapojíme do těchto investic i soukromý kapitál, abychom zlepšili situaci pro obyvatele Havířova co nejrychleji. Prostě, aby se v Havířově dobře žilo.

SPOLU plus - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN

Odpovídá lídr kandidátky Bohuslav Niemiec.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Problematiku zásobování města teplem pro cca 20 000 domácností řeší a bude i nadále řešit stoprocentně městem vlastněná Havířovská teplárenská společnost.

Společnost ENVEZ byla založená před světovou energetickou krizí, posílenou Ruskou agresí na Ukrajině, za účelem vytvoření konkurenčního prostředí v dodávkách tepla. Společnost připravuje svůj dlouhodobý podnikatelský plán, který by měla představit na konci tohoto roku. Na základě vývoje cen energií na trzích očekáváme, že se společnost bude do budoucna zabývat také obnovitelnými zdroji energií.

Havířov se potřebuje mimo jiné zaměřit na výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů, na výrobu tepla pomocí tepelných čerpadel a zároveň je třeba začít vytvářet síť komunitní energetiky, tak abychom snižovali závislost na energetických trzích. Spojením Havířova a ČEZ ESCO ve společnosti ENVEZ získáváme silného partnera pro realizaci výše uvedených vizí.

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

Nebráníme se online přenosům ze zastupitelstva, je však zapotřebí zajistit legislativní řešení, anonymizaci údajů a všechny další náležitosti zákona o ochraně osobních údajů.

Na náš návrh jsme posunuli jednání zastupitelstva na vhodnější odpolední hodiny tak, aby se občané mohli účastnit osobně a zařazení interpelací na pevnou hodinu.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Již v tomto volebním období jsme zavedli bikesharing, který je velmi využívaný mladými lidmi. Pracujeme na dobudování sítě cyklostezek tak, aby celé město bylo propojeno a pohyb na kole byl jednoduchý a bezpečný.

Máme v plánu revitalizovat vnitrobloky, parky, Stromovku a lesopark za Merkurem k podpoře trávení volného času blíže k přírodě.

Chceme dále rozvíjet zázemí pro mladé rodiny, ať už v dostatečné kapacitě a nabídce školek a škol, ale také ve volnočasových aktivitách, jako jsou kroužky, dětská hřiště a sportoviště. Vybudovali jsme nové dětské hřiště pod soudem, aktuálně rekonstruujeme sportovní hřiště u ZŠ Gorkého a podobně chceme pokračovat.

Důležitá je také digitalizace samosprávy a chytrá řešení, jako jsou např. geoportál, plán městské mobility, odpadového hospodářství, pasportizace komunikací a chodníků a další.

Je nutné podporovat nově vznikající kulturní uskupení a talenty ve všech oblastech kultury, podpořit amatérské skupiny a zájmové spolky. Letos chceme zahájit 1. etapu modernizace ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Jako velmi důležitou investici vnímáme výstavbu domova pro seniory ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Další rozvoj Havířova vidíme ve vybudování druhé průmyslové zóny a vybudování třídící linky pro zpracování komunálního odpadu, která by měla mimo jiné naplnit legislativu Evropské unie, ale také udržet co možná nejnižší cenu za odpady pro naše občany.

Opravíme páteřní komunikace v garážových areálech na území města.

Za toto volební období jsme vybudovali 1000 parkovacích míst a chceme v tom pokračovat i nadále.

Dopravní terminál vlakového nádraží jsme již vybudovali a teď je potřeba pokračovat ve spolupráci se Správou železnic a zrekonstruovat nástupiště vlakového nádraží tak, aby byly bezbariérové.

Vrátíme život Sušanským rybníkům, které dříve sloužily k rekreaci. Máme v plánu zde vybudovat areál pro relaxaci a volný čas podobný tzv. Karvinskému moři.

Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu a opravách našich škol a školek.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídryně kandidátky Veronika Turská.

1. Jak chcete dál postupovat v problematice zásobování města teplem a společnosti ENVEZ?

Pokud dostaneme dostatečný mandát od voličů v komunálních volbách, budeme určitě požadovat zpřístupnění a zveřejnění všech podepsaných dohod kolem tepla a spol. ENVEZ. Po seznámení se s těmito dokumenty a důkladné analýze experty SPD podpoříme řešení pro občany a to především s ohledem na budoucnost sociálního hlediska obyvatel.

2. Jak se stavíte k zavedení online přenosů jednání zastupitelů?

My v SPD budeme prosazovat online přenosy. Online přenosy můžou být nejen z jednání zastupitelstva, ale i z jiných důležitých městských akcí a jednání. Občan má právo být informován o jednání na zastupitelstvu, vidět práci vlastních zastupitelů a transparentně tak kontrolovat jejich jednání. Při případném prosazování online přenosů budeme vyžadovat, aby bylo vše v souladu s ochranou dle GDPR a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Jak chcete město udělat atraktivním pro mladé lidi?

Věříme, že mladé lidi udrží v našem městě nejen kvalitní a dostupná kultura, ale především možnost kvalitního vzdělání na základních a středních školách a také dostatek příležitostí pro studium na vysokých školách, a to buď přímo ve městě, nebo přilehlých obcích a městech. Dále je nutné vytvořit dostatečný prostor pro mimoškolní aktivity mládeže, a to i podporou dotačních titulů města pro širokou potřebnou aktivní základnu občanů, které zohlední sociální hledisko obyvatel. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem prosadíme vyčlenění finančních prostředku z rozpočtu k podpoře a vzniku průmyslových zón a podnikatelských inkubátorů.

4. Na jaké investice se musí podle Vás Havířov v následujících letech soustředit?

Město Havířov bude muset především zohlednit možnosti svého rozpočtu a schválený plán strategického rozvoje města. Zaměřit se na kvalitu bydlení a sociální možnosti především chudobou ohrožených skupin obyvatelstva. Podpoříme veškeré projekty pro seniory, samoživitelky a rodiny s dětmi. Dále podpoříme případnou výstavbu domova důchodců nebo domova s pečovatelskou službou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.