Komunální volby 2022 – speciál z Ostravy

15. září 2022

Letos v Ostravě kandiduje celkem 14 subjektů, v roce 2018 kandidovalo o jeden subjekt více.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?
  2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?
  3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?
  4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Ostravě:

ANO, VRÁTÍME VODU LIDEM, MHD bude zdarma a nezvedneme daně ani poplatky

Odpovídá lídr Aleš Dobrozemský.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Koncertní hala může zajisté znamenat pro město jistou prestiž, otázkou ale zůstává, zda si Ostrava může dovolit tuto prestiž za každou cenu. Zda Ostrava skutečně potřebuje koncertní síň s kapacitou mnohonásobně převyšující obvyklou návštěvnost koncertů vážné hudby v Ostravě. Zda Ostrava skutečně potřebuje vynakládat obrovské sumy peněz měsíčně na provoz této budovy. Je však zásadní otázkou, jak je možné, že tato stavba má plánovaně stát přes 3 miliardy korun, když coby kamenem dohodil chystá soukromý investor výstavbu 60 patrového mrakodrapu o dvou věžích s předpokládanou cenou výstavby o půl miliardy nižší. V současné situaci, kdy společnost čelí daleko závažnějším výzvám - energetické krizi, inflaci a očekávanému zvyšování životních nákladů a růstu chudoby - máme za to, že tento projekt je nutno pro následující volební období minimálně pozastavit, ne-li zcela zrušit.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Tuto otázku považujeme za neúspěšný pokus o resuscitaci dávno mrtvého tématu. Není zde otázkou, zda Ostrava tuto trať potřebuje. Nepotřebuje. Tato část města je poměrně slušně dopravně obsloužena. Spíše jde o to, že někdo tuto trať evidentně chce - zde jde zejména o obchodníky, neboť trať by byla přínosem výhradně pro dopravní obslužnost nákupní zóny - a někdo trať nechce; tady jde o obyvatele daného území, kteří se obávají zvýšené hlučnosti. Tedy jde pouze o úvahu které z těchto skupin vyjít vstříc, zda obyvatelům/voličům nebo obchodním řetězcům. Otázkou také je, nakolik přínosnou by pro město byla investice sloužící k zlepšení finanční bilance obchodních řetězců. Argument, že by šlo o službu obyvatelům, kteří by se snáze na místo dostali je lichý, neboť v Ostravě je již tolik podobných nákupních center, že již všichni mají nějaké ve svém nejbližším okolí.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Že populace stárne a tedy je zapotřebí do péče o seniory investovat, není nikterak novou či neznámou informací. Naše hnutí jednoznačně upřednostňuje prohloubení spolupráce se subjekty poskytujícími domácí péči. Naši senioři si zaslouží dostat takovou péči, aby mohli dožívat v místě, na které jsou zvyklí a kde se cítí dobře. Vaše otázka je však příliš široká, neboť péče o seniory není pojem, pod kterým si každý představí totéž. Je to široké spektrum různých činností. Od běžné podpory soběstačnosti seniorů až po péči paliativní. Jak už jsem řekl, chceme se soustředit na podporu domácí péče, ať už ze strany členů domácnosti či ze strany různých subjektů. Podpora pečujících členů domácnosti není jen o penězích, jde také o různé odlehčovací služby, pobytová zařízení, stacionáře, atd. Existují taky mobilní pečovatelské služby včetně (mobilních) hospiců. Toto by mělo být těžištěm péče o seniory. V konečném důsledku je péče v domácím prostředí pro stát levnější než péče ústavní, která dle našeho ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Zde bychom spíše než dostupnost ve smyslu počtu takovýchto bytů zdůraznili výši nájmů v takovýchto bytech. Město bohužel není zcela dominantním hráčem na trhu, stále však dokáže fungovat jako jakási brzda zvyšování nájmů. Tuto sociálně odpovědnou funkci však ztratí, začne-li samo prudce zvyšovat nájmy. Zcela prioritně tedy chceme zabránit současným vedením Magistrátu plánovanému skokovému zvyšování nájmů u městských bytů, na které by i soukromí pronajímatelé reagovali zvýšením nájmu, což by roztočilo spirálu zdražování, která by zákonitě vedla k tomu, že by již žádné nájemní byty nebyly cenově dostupné pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. V počtu bytů závažný problém nevidíme, pokud se bude s existujícími byty řádně hospodařit. Zde bych rád připomněl například činžovní dům na ulici Štramberské, kde jsme úspěšně zabránili již naplánované a zastupitelstvem schválené demolici a dům je v těchto dnech po úspěšné rekonstrukci. S plánovanou výstavbou nové obytné čtvrti v Porubě se po jejím obsazení ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

ANO 2011

Odpovídá lídr Tomáš Macura.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Ano, mělo. Výstavbu kvalitního koncertního sálu (která je součástí komplexní rekonstrukce DKMO) považujeme za důležitou, pokud opravdu chceme, aby naše město bylo moderní evropskou metropolí s odpovídajícím kulturním zázemím. Tato infrastruktura ve městě chybí a připomeňme, že Ostrava o její výstavbu usiluje již 160 let. V celé republice se navíc žádný plnohodnotný sál nepostavil již 130 roků. Náš jinak vynikající symfonický orchestr, Janáčkova Filharmonie, působí již 70 let v provizorních podmínkách. Nové koncertní sály přitom vznikají všude po světě, včetně zemí střední a východní Evropy, a stávají se impulsem nejenom pro rozvoj kultury a kreativního průmyslu, ale i cestovního ruchu. Záměr výstavby koncertního sálu v Ostravě byl i součástí kandidatury města na EHMK 2015. Nyní jsme jeho realizaci zdaleka nejblíž, máme špičkový projekt světové úrovně již ve stavebním řízení, našetřené vlastní peníze a zřejmě neopakovatelnou možnost získání externích zdrojů, včetně těch evropských. Nevyužít ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Tramvajová doprava je a zůstane páteří ostravské MHD a její rozšiřování do oblastí s vyšší koncentrací obyvatel proto má provozní logiku. Porubský sedmý a osmý obvod mezi takové oblasti patří, o čemž mimo jiné svědčí fakt, že tramvajová trať se tam plánovala již před desítkami let. Kromě zlepšení dopravního spojení s dalšími částmi města s omezením přestupů by přinesla i lepší propojení v rámci samotné Poruby. Vedle samotného dopravního aspektu jsme přesvědčeni i o pozitivním vlivu této stavby na ekologii. Projekt je nyní ve fázi posuzování vlivu stavby na životní prostředí a jeho výsledek budeme samozřejmě respektovat. V průběhu přípravy projektu se v souvislosti s ním vytvořila celá řada neopodstatněných mýtů, které jeho přípravu a konec konců i samotné rozhodnutí o něm velmi protahují. Nové moderní tramvajové tratě se stále staví po celém světě, ale také v jiných městech v ČR, a to i v aktuálně již zastavěných územích. Jde o podporovaný a perspektivní druh dopravy.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Považujeme za zásadní, aby se v našem městě dobře žilo všem generacím. Jsme si dobře vědomi demografie a růstu počtu i podílu seniorů v naší populaci. Na to reagujeme především investicemi do infrastruktury i rozšiřováním nabídky potřebných služeb a jejich dostupnosti. V posledních letech bylo ve spolupráci města s městskými obvody vystavěno a dáno do užívání několik zcela nových zařízení pro seniorské bydlení – v Porubě, Krásném Poli a v Antošovicích. Pokračujeme postupně v budování prostupného a bezbariérového města přátelského i osobám s hendikepy. Samozřejmostí v Ostravě již je městská hromadná  doprava s nízkopodlažními vozy, která je pro osoby od 65 let zdarma. Městské obvody zavedly službu senior taxi. I na seniory myslíme výběrem vhodných prvků a mobiliáře při budování veřejného prostoru, venkovních sportovišť a parků. Kulturní a sportovní zařízení města mají vesměs ve své nabídce speciální programy určené pro starší osoby, často i s cenovým zvýhodněním. V nastaveném trendu budeme ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Předně je třeba uvést, že bydlení, včetně toho nájemního, je v Ostravě z řady důvodů dostupnější, než v jiných velkých městech v ČR. Poptávky po soudobém a přitom cenově dosažitelném bydlení jsme si však dobře vědomi a i v končícím volebním období na ni reagovali vlastními investicemi magistrátu (novostavba bytového domu Janáčkova, konverze nebytových prostor na byty v případě BD Husova/Veleslavínova a Střelniční), finanční podporou městských obvodů při obnově jejich bytového fondu (díky které se na „nájemní trh“ vrací stovky zrekonstruovaných bytů) a spoluprací se soukromými investory ve specifických projektech. V dalších letech hodláme investice do bydlení dále zvýšit, nakolik se domníváme, že cenově dostupné a kvalitní bydlení může být jedním z motivátorů, jak získat nové obyvatele Ostravy. Finančně i časově nejefektivnější cestou k rozšíření nabídky nájemního bydlení je rekonstrukce aktuálně neobyvatelných bytů ve správě městských obvodů, kterých stále zbývá několik set napříč celým městem. ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Česká pirátská strana

Odpovídá lídryně Andrea Hoffmannová.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Ostrava halu plánuje již 160 let, naše Janáčkova filharmonie si ji zaslouží, navíc chystaný projekt má mezinárodní renomé a město je v kondici, kdy si jej může dovolit, protožes disponujeme nejlepším hospodářským výsledkem z posledních 755 let, máme na ni naspořené vlastní peníze a zamluvené jiné zdroje. Nesmíme se však upnout na jeden projekt. Prioritou města v tuto chvíli musí být investice do adaptačních opatření města, abychom se vyrovnali jak s klimatickými změnami, tak energetickou krizí.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Tramvaj pro Piráty představuje udržitelný způsob dopravy a tu si zaslouží všichni Porubané, tedy i ti na Pustkovci. Tramvajová MHD je rychlá, ekologická, levná a s naším nejmodernějším vozovým parkem také pohodlná a chceme ji vedle carsharingu, pěší a cyklistické dopravy po vzoru evropských moderních měst dál rozvíjet. Pokud projekt trati projde vyjadřovacím řízením EIA a výstavba bude tak šetrná k životnímu prostředí, podpoříme jej.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Chceme vytvořit motivující a bezpečný veřejný prostor, který bude přívětivý pro lidi všech věkových kategorií, tedy i pro seniory. Samozřejmostí je rozšiřovat podporu domácí péče tak, aby mohli senioři pobývat co nejdéle ve svém známém prostředí. Za poslední roky se nám společně podařilo zvýšit nabídku seniorského bydlení, jako například Dům s pečovatelskou službou Harmonie v Porubě, a v tomto trendu budeme pokračovat. Rozšíříme nabídku volnočasových, vzdělávacích a pohybových aktivit a míst pro setkávání seniorů, ale také potkávání v rámci všech generací.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Za poslední čtyři roky Ostrava navýšila počty nájemních bytů a to jak rekonstrukcí starých nepoužívaných bytů v dezolátním stavu a to především v Moravské Ostravě a Přívozu (stále jich je v Ostravě kolem 600), tak stavbou nových bytových domů, jako je například bytový dům Janáčkova. V rekonstrukci i výstavbě musíme dále pokračovat. Dalším krokem je také motivovat majitele nemovitostí, aby dali bytům, které jsou nyní používány jako kancelářské prostory, jejich původní využití. Podpora větší nabídky a nabourání monopolu v komerčním nájemním bydlení, je také jedna z cest, jak zvýšit dostupnost nájemního bydlení.

Česká strana sociálně demokratická a hnutí LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA

Odpovídá lídr Petr Kajnar.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Koncertní halu jsem plánoval už v roce, kdy se Ostrava ucházela o město kultury. Měla stát na zemi a ne nad kulturním domem a proto by stála miliardu a nikoli pět. Projekt byl opuštěn!!! V době, kdy nebudeme vytápět školy, divadla, sportoviště na normální teplotu a město bude platit o miliardy ročně více na energiích a stejně i obyvatelé města, investice do soběstačné energetiky je prioritou. Vedení města nedokázalo získat pro tenhle projekt ani korunu z Evropy nebo ze státních peněz a v době válečné a energetické krize nikdo na extravagance peníze mít nebude. Co myslíte, stavět nebo nestavět?

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Odhadované náklady na stavbu tří kilometrů nové trati a úpravu stávajících cest od Slovanu k Duze a pak nahoru ke Glóbusu jsou dnes čtyři a půl miliardy korun. Za tu cenu vybavíte dopravní podnik třemi sty elektrobusy včetně nabíjecí infrastruktury, čímž obnovíte celý ostravský autobusový park. Elektrobusy představují ekologickou a nehlučnou dopravu na rozdíl od výstavby trati, kde je třeba spousty cementu a železa. Stavba tramvajové trati je neekonomická, neekologická a s projektem bych nesouhlasil, i kdyby byl celý z dotací, protože jde pořád o naše společné peníze. Realizace severního spoje je důležitější, protože odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Stovky miliónů jsme dali do rekonstrukce domovů, v tom chceme pokračovat. Připravili jsme projekt domova v Mariánských Horách, který současná vláda města nezrealizovala a jak stárneme, je stále více potřebný než předražená koncertní síň. Budeme podporovat soukromé investory, kteří dnes staví všude jinde jen ne v Ostravě.

Službu senior taxi nebudeme poskytovat pouze v některých obvodech, rozšíříme ji na celou Ostravu.

Po dobu nesmírně drahých energií pomůžeme obyvatelům Ostravy zrušením platby za odpady. Tato pomoc je namířena především na zranitelné obyvatele - tedy na seniory, kteří nevyužívají sociální služby města a kteří budou počítat každou korunu, aby mohli zaplatit jídlo a nájem.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Na Karolíně, kromě kanceláří a obchodů vznikly stovky bytů. Jsou to byty v centru města a pomáhají jeho oživení. Vstřícnost vůči soukromým investorům je základem dostupného bydlení v dobré lokalitě. Výstavba Karolíny – všech cest a inženýrských sítí nestála město ani korunu. V této strategii budeme pokračovat.

No a pokud se podaří zastavit předražené a nesmyslné projekty, na které město vynakládá a chce stovky miliónů korun, bude i na dostupné bydlení

A určitě bych to neřešil způsobem dnešního vedení města, které podpořili soukromého investora na ulici Ostrčilova tím, že za dva byty koupilo město za 45 miliónů korun. Za tuhle částku postavíme pro normálně vydělávající lidi bytů patnáct.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL, TOP 09)

Odpovídá lídr Jan Dohnal.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

O stavbě koncertní haly se mluví již několik desítek let. Je nám jasné, že tento projekt, zejména vzhledem k vysokým nákladům, ostravskou veřejnost rozděluje. My k tomuto projektu chceme přistupovat maximálně seriózně a pragmaticky. Podle nás není ve finančních možnostech města tuto halu postavit z vlastních zdrojů. Na druhou stranu, pokud existuje jednoznačný příslib k získání značných externích financí na jeho realizaci, bylo by chybou tento jedinečný koncertní sál, který bude ozdobou přinejmenším celého kraje, nerealizovat. Navíc si musíme uvědomit, že samotný Dům kultury města Ostravy musí každopádně projít rekonstrukcí a že i tato pouhá rekonstrukce tvoří významnou část nákladů. Z dlouhodobého hlediska je pro Ostravu podstatně důležitější výše provozních nákladů, které městu zůstanou v dalších letech. Jinými slovy, abychom si halu mohli dovolit, musíme udržet cenu stavby v rozumné míře, zajistit dotační peníze mimo rozpočet města, ale hlavně udržet budoucí provozní náklady v přijatelné ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Město tuto tramvajovou trať připravuje několik let. Dnes jsme v situaci, kdy krajský úřad vrátil Ostravě EIA k přepracování a doplnění. V rámci tohoto opětovného posouzení získáme odborný a kvalitní podklad, na základě kterého, bude moci padnout finální rozhodnutí. V každém případě ale vnímám tramvajovou dopravu jako ekologičtější a pro město z dlouhodobého hlediska udržitelnější než dopravu autobusy. Tramvaj má vlastní trasu, která nezávisí na automobilové dopravě a také ekonomicky vychází pro město lépe. Případná trať by rozhodně posunula komfort cestujících a mohla by přitáhnout dopravnímu podniku i nové cestující, kterým dnešní obsluha autobusy s přestupy na tramvaje nemusí vyhovovat. Na druhou stranu, pokud se při opětovném posouzení ukáže, že tato trať nedává smysl, nevidím důvod v projektu pokračovat. My obecně rozvoj tramvajové sítě podporujeme. V přípravě je prodloužení tramvaje z Černého potoka na Landek, propojení Dolních Vítkovic s centrem či napojení průmyslové zóny v Hrabové.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Peče o seniory je jednou z našich hlavních priorit, protože si uvědomujeme, že obyvatelstvo stárne a že dnešní nároky na péči jsou podstatně vyšší než dříve. Nyní probíhá rekonstrukce domova Korýtko v Zábřehu a připravuje se i další domov v Mariánských Horách. Další lůžka v domovech pro seniory chceme vytvořit spolu se soukromými investory. První vlaštovkou by mohl být Domov se zvláštním režimem v Hrabůvce, kde se plánuje více než 120 lůžek. Nicméně péče o seniory nejsou jen pobytová zařízení. Chceme podporovat terénní sociální služby tak, abychom umožnili co největšímu počtu seniorů i ve velmi pokročilém věku setrvat v jejich nynějších bydlištích. Tady hraje velkou roli i neziskový sektor, kterému chceme maximálně pomoct tyto služby rozvíjet. Plánujeme nadále podporovat volnočasové aktivity seniorů, mezigenerační spolupráci, univerzity třetího věku a různé další aktivizační projekty. Také chceme zvýšit bezpečnost, a to s pomocí konkrétních opatření, jakými jsou například bezpečnostní tlačítka ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Ostrava dnes vlastní tisíce bytů, z nichž řadu poskytuje nájemcům v některém z režimů zvýhodněných nájmů. Jedná se zejména o byty pro seniory či zdravotně postižené. Přesto chceme masivně podpořit rozvoj nové bytové výstavby tím, že připravíme další pozemky, které nabídneme developerům. Do podmínek prodeje těchto pozemků pak uvedeme povinnost udržet část postavených bytů v režimu regulovaného nájmu. Dále využijeme vhodné dotační programy pro vlastní výstavbu, např. pro startovací byty pro mladé rodiny nebo pro další byty pro seniory. Samotnou kapitolou je naše plánovaná podpora družstevního bydlení, díky které můžou v Ostravě vzniknout stovky bytů. Dostatečná nabídka dostupného bydlení ve městě přispěje k celkovému rozvoji města a pomůže zastavit odliv obyvatel do jiných regionů či okolních obcí, Stejně tak právě dostupné bydlení v kombinaci s dostatečnou nabídkou kvalitních pracovních míst může být stimulem k tomu, aby do Ostravy ve větší míře přicházeli noví obyvatelé odjinud.

Ostravak

Odpovídá lídr Lukáš Semerák.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Důstojné zázemí pro vážnou hudbu hodné krajské metropole Ostrava nepochybně potřebuje. Proto jsme stáli u zrodu myšlenky propojení rekonstrukce DKMO a výstavby koncertní síně (zde bych uvedl, že označení „nové“ je zavádějící, protože Ostrava žádnou koncertní halu nemá). Připravili jsme architektonickou soutěž a zodpovědně pracovali s náklady 1-1,5 mld. Kč při nutnosti zajištění většinové části jejich financování z externích zdrojů, tedy státem, krajem, EU a soukromými fondy. Další vývoj projektu je bohužel příznačným odrazem manažerské neschopnosti současného vedení města. I přes naše opakované upozornění na potřebu „hlídání“ nákladů právě v průběhu velmi důležité projekční etapy projektu, došlo k jejich celkovému navýšení na více než trojnásobek. Dnes uváděná částka 4-5 mld. bez DPH Kč je zcela mimo možnosti města.

Další smutnou zprávou je, že ani během několikaleté přípravy projektu nebylo vedení města schopno zajistit externí zdroje na jeho realizaci. Tento fakt je navíc umocněn skutečností ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Tramvajové linky tvoří dopravní páteř zdravého města. Jejich modernizace, stejně jako další rozšiřování jsou proto velmi důležité. Projekt prodloužení tratě na porubský sedmý a osmý obvod, jehož jsem byl zastáncem, dnes považuji za překonaný. Pohřbila jej neschopnost férové komunikace s lidmi ze strany současného vedení města. Doba prosazování věcí silou proti vůli obyvatel je pryč a nechci, aby se někdy vrátila.

Nyní by se město mělo zaměřit na vybudování tramvajových tratí do průmyslových zón Hrušov a Hrabová. Současně bych rád prověřil možnosti rychlého a pohodlného propojení centra Havířova s centrem Ostravy kolejovými prostředky. V neposlední řadě je třeba zamyslet se nad možnostmi tramvajového napojení rozvíjející se Dolní oblasti Vítkovic.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Předně je zapotřebí respektovat demografické prognózy a urychleně začít město přizpůsobovat seniorům. Nejen pro ně, ale pro všechny ostatní, je velmi důležité, aby starší lidé mohli co nejdéle žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí.

Další investice je nutné rozdělit do dvou kategorií na tzv. „měkké a tvrdé“.

V oblasti péče o seniory je již nyní velmi složité zajistit dostatek kvalitního personálu. Situace na trhu práce se nadále zhoršuje. Za velmi důležité proto považuji investice do jeho vzdělávání a zlepšování pracovních podmínek. Město také musí pomáhat s mnohdy složitým a nákladným zajišťováním pomůcek.

V současnosti probíhají rekonstrukce pobytových zařízení pro seniory a je připraven další projekt v Mariánských Horách. Z hlediska tvrdých investic bych byl rád, kdyby město začalo také s výstavbou bezbariérových a bezpečných nájemných bytů pro seniory. Nechci, aby vysoké cen energií v Ostravě vyháněly starší lidi z bytů.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Kondicionál zde není na místě. Řešením je totiž zejména výstavba kvalitního a cenově dostupného bydlení městem a jeho obvody. S tímto jsme po dlouhých letech začali právě my a nechali vystavět bytový dům na Janáčkově ulici. Stejně tak jsme zajistili konverzi domů na Střelniční a Husově ulic právě na nové nájemní byty. Nejznámější námi připravený projekt výstavby tzv. Nové Lauby, který obsahoval výhradně nájemní byty a jeden celý objekt byl plánován jako bydlení pro seniory, se bohužel stal obětí podivného obchodu současného vedení města, které z něj za předražené ceny nepochopitelně udělalo luxusní zboží. 

V bytové výstavbě je nutné pokračovat. Snížená dostupnost kvalitního bydlení dnes trápí nejen centrum města, ale zejména Porubu, na kterou bychom se rádi zaměřili.

OSTRAVSKÁ LEVICE — sdružení KSČM a NK: Za VODÁRENSTVÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA, ne cizinců; Za LEVNOU MHD…

Odpovídá lídr Martin Juroška.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Ostravská levice je proti výstavbě předražené koncertní haly v Ostravě. Pokud by stávajícímu vedení šlo o koncertní halu, tak mohla být ve značném stupni rozestavěnosti a nestála by čtyři či pět miliard. Třeba v Bialsko-Bialej nedávno otevřeli halu, která nestála pět miliard, ba dokonce ani jednu miliardu Kč. Stála jen 500 mil Kč. Když se chce, tak to jde. Tady se kolem toho dělá spektákl, jako by hala měla být něčím, co vytrhne trn z paty Ostravě a udělá z ní jiné město. Výstavy, marketingové akce, PR články. Vymýšlejí se fiktivní zdroje, kdy Ostrava dá kraji dotaci na knihovnu a galerii a kraj Ostravě stejně vysokou dotaci na koncertní halu, což znamená jako by nikdo nedal dotaci nikomu. Výsledkem je, že místo haly máme předražený projekt, jehož realizace v současné době je možno označit za nemravnou. Za čtyři miliardy bychom moli mít 1,3 tis bytů, 1 tis míst v domovech pro seniory, aquacentrum, Severní spoj – silniční propojení mezi Porubou a centrem nebo mnoho jiných věcí.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Neměníme náš názor a stejně jako před čtyřmi lety jsme proti výstavbě této tramvajové tratě. Ukázalo se, že jsme měli pravdu, když jsme před čtyřmi roky říkali, že projekt není připraven a že by jeho realizací v tom časovém horizontu, tak jak byl vedením města a panem Semerákem (Ostravak) a Macurou (ANO) anoncován, by byla těžkým průšvihem a náklady by se šplhaly do astronomické výše, jako v případě pražského tunelu Blanka.  Nemyslíme, že v nových podmínkách je tato stavba nezbytná a nadále s její realizací nesouhlasíme. Negativa v tomto případě výrazně převažují nad pozitivy. A Ostrava by prioritně měla řešit jiné dopravní stavby.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Problematika dle našeho názoru výrazně zanedbávána. Vedení města v uplynulých osmi letech pod panem Macurou z  ANO se k této oblasti stavělo poměrně nekoncepčně. Zaměřilo se na věci, kde lze sklidit potlesk kulturních snobů (koncertní hala, Jatka, mrakodrap). Ostatní potřeby byly zanedbávány. Výsledkem v oblasti péče o seniory je, že se výrazněji nenavýšili kapacity v domovech ani nerozšířily asistenční služby pro seniory bydlící v domácnostech. Našim cílem, a investiční prioritou je bydlení, a to i bydlení pro seniory. Chceme co nejrychleji realizovat projekty na výstavbu domovů či bytů pro seniory a připravovat další. Krom toho chceme, aby město výrazněji rozšířilo vlastní asistenční služby v terénu. Pokud jde o další vstřícné kroky pro seniory, tak chceme např. aby mohli jezdit bezplatně MHD na občanku a nemuseli si vyřizovat ODISku a kupony či aby byli nad 80 let osvobozeni od poplatku za popelnice a dalších zatěžujících věcí. Více bychom investovali i do jejich volného času.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Otázku městského nájemního bydlení otvírají na zastupitelstvu jen kandidáti za Ostravskou levici. Jsem zvědav, co budou odpovídat ostatní. Dosud jen říkali, že nejlíp by bylo všechny městské byty prodat, nebo že je třeba zvyšovat nájmy nad úroveň soukromých pronajímatelů, apod. My si nedostatek dostupného nájemního bydlení uvědomujeme a bydlení je naší investiční prioritou. Takže chceme vytvořit fond pro městské bydlení s minimálním přídělem z rozpočtu (pro začátek) ve výši 200 mil Kč. Ten by se mohl využívat na přípravu projektů, výkupy nemovitostí a bytovou výstavbu. Okamžitě je třeba udělat inventuru vhodných městských pozemků a prohlásit je za neprodatelné. Ihned je nutno přestat tyto pozemky prodávat soukromým developerům, jak se v současnosti děje. A začít připravovat ve spolupráci s obvody projekty bytových domů, domů pro seniory, stavět a vykupovat nemovitosti (ubytovny či zbytné domy Heimstadenu) a rozšiřovat tím bytový fond města. A v městských bytech držet únosné nájmy.

PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

Odpovídá lídr Lukáš Dvorský.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Myslíme si, že daný prostor si zaslouží kvalitní architekturu, kterou projekt od Stevena Holla jistě je. Navíc, pokud bude v budoucnu realizována i knihovna Čená kostka která by se měla nacházet na blízkém pozemku, místo by mohlo získat vysokou pozornost i mimo náš kraj. Diskutabilní je však, zda je adekvátní ve stávající extrémně nepředvídatelné a nestabilní době investovat tolik času, energie a zejména financí do projektů tohoto typu. Otázkou je, jak skutečně bude provoz nákladný, další důležitou otázkou je zda Ostravané budou vůbec mít finance na vysoké vstupné. Nechceme investovat takovéto finance do kultury, která bude dostupná jen úzkému spektru obyvatel. Ačkoliv je v současné době projekt již v takovém proudu, že jsou z prostor kulturního domu nájemníci vystěhováni. Ve stávající situaci se s klidným svědomím musíme přiklonit k pozastavení projektu. Jednoduše projekt je v současné situaci příliš riskantní. Pokud tomu budou v budoucnu podmínky skutečně nakloněny projekt podpoříme. Stavbou ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Vzhledem k tomu,  že doposud není nově zpracována dokumentace EIA, tak aby zohledňovala mimo jiné otevření prodloužené Rudné a aby se vzala v úvahu současná ekonomická situace a skokový  nárůst cen energií,  máme za to, že otázka výstavby nové trati je diskutabilní. Rádi se k této otázce  podrobně vyjádříme,  jakmile budou všechny podklady nově zpracovány.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

V první řadě chceme zajistit vyšší kapacitu domovů pro seniory. Je potřeba zřídit nová zařízení. Má osobní zkušenost je, že z důvodu zdravotního stavu  jsme se  již nebyli schopni postarat o naší prababičku, která měla již 94 let. Čekací doba na místo v domově byla 2 a více let. Na soukromé zařízení jsme finance neměli a celé rodině z toho vznikalo mnoho stresu a problémů. Nakonec nám pomohla s řešením charita. Je nám jasné, že je potřeba silně navýšit tyto kapacity. Jsme však toho názoru, že některé domovy pro seniory na své obyvatele mohou působit jako takové odkladiště nepotřebných, kde senior může jen vyčkávat zda ho někdo přijde navštívit, pokud tedy ještě někoho má. Jednoduše bych řekl, že se dostává do jisté sociální izolace. Prosadíme (alespoň v experimentální formě) realizaci domova pro seniory v kombinaci s běžným, a zdůrazňuji dostupným bydlením, kde se budou starší lidé setkávat se všemi věkovými kategoriemi v jednom komplexu, kde by samozřejmě měly být společenské prostory, avšak ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Upřednostňujeme rekonstrukce vybydlených objektů, ať už ve vlastnictví města, či v soukromém vlastnictví s možností výkupu, samozřejmě za rozumnou cenu. Realizaci dostupného bydlení máme jako jeden z hlavních programových bodů. A zdůrazňuji že dostupným, nemyslíme jen to, že jsou momentálně k dispozici, ale zejména dostupnost co se týče rozumné ceny. Jedním z problémů našeho města je odliv mladých lidí. Jedním z důvodů jejich nezájmu setrvat v Ostravě je nedostatek dostupného bydleni. Stávající projekty bytového charakteru, na tuto problematiku ovšem neberou zřetel. Dostupné bydlení skutečně musí být stavěno jako dostupné již od základů. Jedním z mých zájmů je architektura, a tak znám mnoho zajímavých projektů, kterými by se dalo krásně inspirovat v oblasti dostupného a rozumného bydlení. Jedním z mých oblíbených projektů je například obytný komplex Nemausus od Jeana Nuovela. Nebo by jsme se mohli v jistých ohledech inspirovat domem v Marseille od Le Corbusiera, z česka například kolektivní ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Slezská lidem

Odpovídá lídr Lubomír Noga.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Samotný projekt je pro Ostravu zajímavý a přínosný. Vidíme zde nové příležitosti přivést do Ostravy široké spektrum umělců, což by Ostravu zařadilo mezi vyhledávaná kulturní centra. Zároveň by to přivedlo do Ostravy spoustu nových návštěvníků, a to by mělo pozitivní vliv na ekonomický rozvoj města. Bohužel však, vzhledem k současné geopolitické a ekonomické situaci, ho v tuto chvíli nepovažujeme za prioritní.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Myšlenka výstavby nové trati je dobrá, ale z původně navrhovaných 4 variant pouze ve variantě A (prodloužení stávající trasy od Slovanu přímo ke Globusu, která by byla nejrychlejší trasou do centra pro studenty VŠB, nakupující v Globusu i ostatní porubské občany). Ostatní varianty vedené různými částmi 7. a 8. obvodu a Pustkovcem, myšlenku nejrychlejší trasy do centra postrádají. Dnes jediná zvažovaná trasa B (od Globusu po ul. Průběžná) má několik negativ. Jednak zruší již vybudovanou, bezpečně od hlavní cesty oddělenou cyklotrasu. Ta by musela vést v rozšířené vozovce jako např. na Frýdlantských mostech. Dále dojde ke zrušení kruhových objezdů a na křižovatkách vzniknou dopravní zácpy. S tím souvisí znečištění ovzduší. A v neposlední řadě je třeba zmínit, že trasa B má být budována zčásti po trase Severního spoje – dopravní tepny, která zajistí propojení centra města a Poruby. Tedy za nás tramvaj na původně plánované trase A - ANO, ve stávající variantě B z výše uvedených důvodů NE.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Nabízí se krátká a jednoduchá odpověď – uvedení výše finančních prostředků, kterou na péči o seniory vyčleníme. My však kvalitu života v seniorském období máme spojenou také s rozvojem duševních aktivit a rozvíjením a udržováním sociálních kontaktů. Zaměřili bychom se tedy na možnosti rozšíření společenského a sportovního vyžití. Podpořili bychom vznik nových senior klubů a věnovali se i rozvoji stávajících – fungujících. A protože ruku v ruce s podporou aktivního seniorského života jde i dostupná doprava, tak bychom také chtěli udržovat provoz linky 99 a v jednotlivých obvodech bychom se zaměřili na rozšiřování tras a kapacit senior taxi.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Situace s nedostatkem nájemního bydlení by se dala řešit například podle zahraničního modelu, který je funkční v sousedním Rakousku, konkrétně v hlavním městě Vídni, kdy stavebníci musí ve většině nových bytových projektů vyčlenit určité procento bytů pro nájemní bydlení.

STAROSTOVÉ pro OSTRAVU

Odpovídá lídr Jiří Jureček.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Moderní město potřebuje moderní stavby, ale ne za každou cenu. Za čtyři miliardy můžeme mít například zrekonstruovaný Dům kultury, 10 nových školek a další stovky staveb v městských obvodech. Jedná se o stavbu nadnárodního významu, a proto budeme prosazovat změnu ve skladbě financování. Koncertní halu podpoříme jen za podmínky, pokud bude tedy spoluúčast města Ostravy opačná. Větší část by měl poskytnout stát, kraj a pak až město Ostrava.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Jsme přesvědčeni, že smysluplnější bude prodloužit tramvajovou trať do průmyslové zóny v Hrabové než ji prodlužovat v Porubě. Ale v obou případech to musí posuzovat špičkoví nezávislí odborníci, kteří by měli říct, jestli to je z dopravního, ekologického, ekonomického či praktického hlediska reálné. Pak už jenom rozum do hrsti a emoce stranou...

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Ve spolupráci s městskými obvody budeme realizovat výstavbu seniorpaku, domovů pro seniory či domovy s pečovatelskou službou. Podpoříme komunitní zahrádky, výlety pro seniory a také akademii třetího věku. Zaměříme se na bezpečnost této cílové skupiny zejména preventivními programy.

Z městské „kasy“ přispějeme obvodům na provoz sociální služby „senior taxi“ tak, aby tato služba byla zajištěna ve všech městských obvodech.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Město musí investovat do obnovy současného bytového fondu, ale i do výstavby nových bytů. Rozjet startovací byty pro mladé. Proto je třeba jednak udělat revizi bytového fondu a začít rekonstruovat současné byty a obsazovat ty neobydlené. Ve spolupráci s městskými obvody zasaženými touto problematikou řešit výstavbu nových bytů.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídr Peter Harvánek.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Nacházíme se v situaci ekonomické krize. S rostoucí inflací prudce rostou ceny energií a nutně i ceny všeho ostatního. Co hůř, jsme teprve na začátku, potraviny v supermarketech jsou pořád ty z minulé sklizně a energetická krize naplno udeří až s nástupem podzimních chladných dní. Navíc jsme ještě nikdy nebyli blíže jaderné válce a západní svět masovému zchudnutí. Pokud válka na Ukrajině vyeskaluje v bombardování elektráren, chemiček, přehrad apod.,  budeme mít úplně jiné starosti než investovat cca 4 miliardy  do koncertní síně. Proto jsme pro pozastavení projektu koncertní síně pro Ostravu a využití plánovaných prostředků k podpoře lidí, kteří budou strádat kvůli politice vládnoucí pětikoalice.  Za čtyři miliardy by Ostrava mohla mít navíc i spoustu užitečnějších věcí, které nám  chybí - stovky bytů, chybějící  místa v domovech pro seniory… Ke stavbě důstojného kulturního stánku bychom se měli vrátit, až zahlédneme světélko na konci tunelu.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Pro komplexní řešení dopravy ve městě jsme pro budování záchytných parkovišť a následné využívání městské hromadné dopravy.

Občané by měli být motivováni využívat MHD namísto individuální automobilové dopravy a tím přispívat jak k ekologii, tak k bezpečnosti dopravy ve městě.

Do této koncepce zapadá i záchytné parkoviště na okraji Poruby s navazující tratí MHD.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Mimo MHD zdarma bez byrokratické zátěže,  podpoříme dále senior taxi. Vzhledem k neustálému zdražování nákladů na bydlení budeme navrhovat postavení bytového domu se službami pro seniory.  Zde by měli  být dostupné služby lékaře, kadeřníka, pedikéra a další. Samozřejmostí by bylo i zabezpečení celodenního stravování.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Pro mladé rodiny, seniory a nízkopříjmové budeme řešit městské byty s regulovaným nájmem. Pro středně příjmové podpoříme výstavbu družstevních bytů, jako jedno z řešení bytové krize. Výhodou družstevních bytů bude jejich cena. Díky městu, které poskytne své pozemky, by družstevní nájemní bydlení mohlo být levnější oproti cenám na trhu. Navíc budou přívětivější podmínky vstupu ve srovnání s vlastnickým bydlením na hypotéku. Ceny bytů jsou totiž aktuálně tak vysoké, že ani běžná rodina střední třídy na ně nemůže vůbec dosáhnout. Doufáme proto, že tímto projektem odstartujeme renesanci osvědčeného družstevního bydlení, které má stoletou tradici. Když se podíváme na výstavbu jakéhokoli typu bydlení bytů v jiných krajských městech, tak jsme v tomto bohužel druzí od konce. Dostupné a kvalitní bydlení, plus revitalizace stávajícího bytového fondu s dostatečnou kapacitou parkování je hodně důležitým aspektem spokojenosti občanů, kteří pak nebudou mít důvod ke stěhování se jinam.

Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)

Odpovídá lídr Tomáš Raždík.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Koncertní hala nebyla a není priorita města. Vykoupení Ostravských vodáren a kanalizací od od francouzského koncernu je priorita. Vykoupení Severomoravských vodovodů a kanalizací od španělského koncernu, od kterého odebíráme jako město 65% vody, je priorita. Protože nechceme, aby z města odtékaly peníze, a protože chceme levnější vodu. Podobné platí o zásobování teplem.

Koncertní hala, i když bude každý den plná (1500 lidí), což nebude, bude v tomto případě každý den sloužit pouhému 0,5% obyvatel města.

Vodu a teplo používají všichni obyvatelé města každý den. Voda a teplo je priorita.

Protože již město investovalo do projektu koncertní haly zhruba 100 milionů korun, protože předpokládaná cena haly roste (z původní 1,5 mld. jsme již na 3 mld. Kč), a protože někteří občané chtějí koncertní halu, navrhujeme uspořádat městské referendum, kde by strany pro i proti výstavbě dostaly stejný prostor prezentovat své argumenty. Očekáváme, že by návrh s největší jistotou v referendu neprošel.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Tato trať zcela jistě není potřeba. V této oblasti je již zhruba 50 let spolehlivé dopravní pokrytí autobusy. Ty dnes navíc jezdí na stlačený zemní plyn, takže jsou mnohem ekologičtější než dřívější naftové autobusy. Obyvatelé také víc než kdy předtím preferují individuální dopravu osobními automobily.

V případě této tramvajové trati je důležité připomenou, že impulzem pro oživení tohoto projektu byla možnost získat velkou dotaci z EU (okolo 1 mld. Kč). Město mělo zaplatit jen zhruba 250 mil. korun. Při dnešním enormním růstu cen můžeme předpokládat, že by tato stavba (původně odhadovaná na 1,25 mld. Kč) stála 2 až 3 mld. korun.

K tomu by bylo nutné kácet vzrostlé stromy a mít na několik let rozkopané město.

Důležité je také připomenou, že EU (stejně jako náš stát) nemá peníze. Počet zemí, které jsou čistými přispěvateli do rozpočtu EU, lze v podstatě spočítat na prstech jedné ruky. A některé z nich mají dluhy, jako by vedly světovou válku (Francie 110% HDP, Itálie 150% HDP).

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Nejen o seniory, ale o všechny obyvatele plošně je potřeba se postarat v základních oblastech. Vykoupením vodáren od zahraničních koncernů můžeme snížit pro všechny cenu vody.

Zřízením městské teplárny spalující komunální odpad si můžeme vyrábět vlastní teplo a snížit jeho cenu. Brno si vyrábí spalováním odpadu zhruba 20% tepla. Vídeň má teplárnu spalující odpad takřka v centru města. Cenu tepla můžeme dále snížit tím, že vyjednáme, aby do sítě začala dodávat teplo Liberty (dříve Nová Huť, později Mittal). Ta je na rozvody tepla připojena, ale teplo nedodává.

Na ceně tepla můžeme dále pracovat vykoupením sítě rozvodů tepla od zahraničního koncernu a snižováním tepelných ztrát na této síti. Výkupem bychom napravili velkou chybu z období privatizace. Měli bychom zásobování teplem plně pod kontrolou a mohli bychom přímo rozhodovat o tom, kdo se na síť může připojit.

Dále zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení poplatku za odpad na 720 Kč. Ten je potřeba snížit na původní úroveň 598 Kč.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Dle Statistického lexikonu obcí z roku 2013 je v Ostravě okolo 10 000 neobydlených bytů. K tomu město přichází v průměru o 1 000 obyvatel ročně (v roce 2021 o 3 200!).

Pokud pomineme aktuální příliv uprchlíků z Ukrajiny, Ostrava nedostatkem bytů netrpí.

Problém je v tom, kdo byty vlastní a kdo si je může dovolit koupit. 45 000 bytů OKD bylo velmi pochybně zprivatizováno a lidé si dnes tyto byty musí pronajímat od zahraničního majitele. Miliardy korun díky tomu odtékají z kapes občanů do zahraničí.

Zde se dostáváme k problému spekulace s byty. Ti, kdo mají peníze nazbyt, byty skupují, tlačí ceny nahoru a vydělávají více peněz. Pro normální občany je pak stále těžší pořídit si vlastní bydlení a musí do pronájmu.

Vlastnictví bydlení by mělo být nárokové. Na koupi bydlení by měli mít nárok v prvé řadě ti, kdo vlastní bydlení nemají. Ne ti, kteří mají více peněz. Zcela vyloučeni z koupě bytů by měli být zahraniční spekulanti. Tento mechanismus by začal snižovat cenu bytů/bydlení.

Trikolora a hnutí Zdraví Sport Prosperita

Odpovídá lídr Roman Pekala.

1. Má město pokračovat v přípravách na stavbu nové koncertní haly?

Ano – Ostrava je třetí největší město v ČR a velké reprezentativní prostory tohoto typu chybí.  Ostravská kulturní scéna si to zaslouží.  Navíc je velmi pravděpodobné, že tato hala přiláká nové investory. Jako riziko vnímám doslova nepředvídatelné ceny stavebních materiálů a především zajištění odpovídajícího využití.

2. Potřebuje město novou tramvajovou trať v Porubě a Pustkovci?

Ne – finančně a logisticky velmi náročné – myslím, že by muselo dojít dokonce k bourání některých domů. Přitom přínos je velmi diskutabilní. V dnešní době se dá ekologická doprava zajistit elektrobusy a zásluhou prodloužené Rudné došlo ke snížení přetíženosti místních komunikací.

3. Jak budete investovat do rozvoje péče o seniory?

Jak jen to půjde. Těch témat je obrovské množství, ale prioritně investice do stavby domů s pečovatelskou službou a to do každého obvodu. Již dnes je umístění seniorů do těchto domů velmi problematické (už jsem dokonce slyšel o sponzorských darech) a to seniorů neustále přibývá. Další oblastí je výchova, tak, aby se zase stalo běžné, že děti se o své rodiče postarají. Ale to je na delší diskuzi.

4. Jak byste vyřešili nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých částech města?

Ostrava má dle mého dostatek nájemních bytů. Problém je však s jejich finanční dostupností. Takže výstavba „startovacích“ bytů pro mladé rodiny a seniory, které však zůstanou v majetku města a město se o ně bude starat a určovat výši nájemného. Nikoliv různé agentury, které neúměrně zvyšují nájmy.

Spustit audio