Komunální volby 2022 – speciál z Nového Jičína

13. září 2022

Letos v Novém Jičíně kandiduje celkem 9 subjektů, stejně jako v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?
  2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?
  3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?
  4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Novém Jičíně:

ANO 2011

Odpovídá lídr Stanislav Kopecký. 

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Na samotné záchraně budov jsme pracovali po celé volební období. Za pomocí dotačního titulu Moravskoslezského kraje byla sanována dřevomorka v nosných dřevěných prvcích. Rovněž byla provedena revize střechy. Průběžně provádíme drobné opravy a údržbové práce, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Budovy mají nejen svého správce, ale také zabezpečovací systém, který nám v loňském roce pomohl se zachycením požáru. V současné době jsme před výběrem zhotovitele projektové dokumentace na odvodnění budov. Cena hydrologického zajištění budov a přilehlých pozemků je odhadována na zhruba 42 milionu korun, z čehož 2 miliony je cena projektové dokumentace. Vily pravidelně otevíráme široké veřejnosti a pořádáme v areálu různé společenské akce.

Samotná oprava těchto krásných budov je odhadována na částku půl miliardy. To bohužel znamená, že bez pomoci kraje, státu nebo evropských dotačních titulů nemá žádné město naší velikosti šanci tuto investici zvládnout. Hnutí Ano podpoří jakýkoliv projekt, který dokáže ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Velmi dobře jsme nastavili nakládání s bytovým fondem města. Vrácené a mnohdy zcela zničené byty prochází celkovou rekonstrukcí, včetně přestavby bytových jader na zděná sociální zařízení. Tyto byty pak ve veřejné nabídce soutěží nájemci obálkovou metodou a sami si tak určí svůj budoucí nájem. Jsme překvapeni zájmem našich občanů.

Považuji za přirozené, že výše nájemného je stanovena v udržitelné výši tak, aby se městu vrátilo dostatek prostředků na průběžnou údržbu bytového fondu, opravy poškozených bytů, a v případě možnosti přeměnu nebytových prostor na prostory určené k bydlení. 

Výstavba nových bytů či bytových domů je však finančně mnohem náročnější varianta. Z nevyužitých prostor bývalého domu sester, který jsme získali od Moravskoslezského kraje, bylo vybudováno 39 krásných bytů velikosti 2+kk. Ty jsou určeny především jako byty startovací pro mladé žadatele a rodiny.

Město se rovněž snaží vytvořit podmínky prodeje v místech určených pro výstavbu bytových domů, jako např. na ulicích ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Naší snahou bude určitě dokončit celkovou revitalizaci výletiště Čerťák, včetně zázemí pro cyklisty, sportovce a pro naše nejmenší. Nejsme úplně nakloněni umísťování jakýkoliv mol na vodní plochu, a to především s ohledem na rybáře.

Další lokalitou, kde město již investuje, je amfiteátr Skalky. Ten si zaslouží výraznějších změn, ať už se jedná o pořízení nových laviček, rekonstrukci pódia, nebo stavebně technické prvky zabraňující šíření hluku do okolí.

Finančně nejnáročnější investicí by měla být celková revitalizace venkovního bazénu. Bazén byl budován v 70 letech a jeho stavebně technický stav je za hranou životnosti. Rádi bychom zachovali stávající plochu vody a k tomu přidali atraktivní vodní prvky, jak pro děti, tak dospělé.

V neposlední řadě bychom rádi investovali finanční prostředky na rozvoj cyklotras a cyklopruhů tak, abychom co nejvíce podpořili rozvoj cyklistické dopravy a cykloturismus na našem území.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

V roce 2019 byla zhotovena studie stacionární dopravy na území města. Z té vychází jasný plán samotné realizace parkovacích míst v daných lokalitách. Jdeme od jednoduchých změn v dopravním značení, v přestavění parkovacích míst z podélných na příčná stání, až po budování nových parkovacích míst a nových parkovišť. Máme v plánu i výstavbu velmi finančně náročných parkovacích domů.

Za poslední období došlo k výstavbě dvou parkovišť o kapacitě 70 míst. Právě budujeme parkovací místa na ulici Dlouhá, Gregorova, Sportovní a v místní části Žilina. Bude následovat sídliště v Loučce a sídliště Nerudova. Daří se nám díky stavebně technickému řešení získávat souhlasy od správců inženýrských sítí. Veškeré nové parkovací plochy jsou ve smyslu nových standardů, včetně plnění adaptační strategie města na změnu klimatu. Zeleň a nakládání s dešťovými vodami bereme vždy jako důležitou součást projektu.

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Odpovídá lídr Jiří Osadník.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Obnovit původní záměr pro vybudování centra vzdělanosti, případně nabídnout jinému subjektu pro komerční využití v oblasti sociálních a zdravotních služeb

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Využít pozemku a ul Bezručové a Dolní Brány U ČSD a v nabídkovém řízeni tyto nabídnout soukromým subjektům k vybudování nájemních bytových jednotek se spoluúčasti města

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Využit dotačních programů pro dobudování turistických  a rekreačních lokalit a to: Skalky, Čerťák, Svinec,- /chata , sportoviště /

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

Výkup- případně využít přilehlých nevyužitých ploch s ohledem na zeleň k vybudování záchytných parkovišť s přípojkami pro elektromobilitu.

Je čas na změnu!

Odpovídá lídryně Kateřina Konečná.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Především tím, že si město opravdu ujasní k čemu mají prostory sloužit. Bez jasného záměru na který budou navázány finanční prostředky včetně dotací to nepůjde. Vzhledem k tomu, že současná vládní koalice ve městě netuší co chce, nejen u Huckovych vil je složité něco urychlovat. Studie existují, společně s občany je nutné rozhodnout.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Tím, že se začne stavět, tak jako v okolních obcích a městech. Město má 3 rozsáhlé lokality na výstavbu bytových domů, která by mohla začít okamžitě. Bohužel nebyla to priorita tohoto vedení města a finanční prostředky se raději poslali na účet do Sberbank.

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Novy Jicin má řadu krásných míst a obrovský prozatím nevyužitý potenciál. Myslím si, že jedno opravené bistro na Čerťáku situaci neřeší. Měli bychom se soustředit například také na lokalitu Puntíku, ale i uvnitř města je stále řada zákoutí, které čekají na své využití.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

Parkovací místa jsou bohužel obrovský problém většiny měst a obcí. Původní kapacity nejsou nastaveny pro současný počet automobilů, nicméně vedení města i v tomto selhalo, protože například výstavba v centru města na ulici Bezručova se úplně zastavila. Je třeba aktivně vyhledávat místa, kde by parkoviště mohly vznikat a zároveň s výstavbou parkovacích míst počítat u každé nové investice

KDU-ČSL

Odpovídá lídr Jaroslav Perútka.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Záchranu Hücklových vil jde urychlit dvěma způsoby. Za prvé nalezením investora, který v rámci své vize investuje tolik finančních prostředků, aby jednotlivé vily zachránil. Druhou variantou je nalezení účelného a zároveň hospodárného využití obou vil. Naše představa je taková, že jedna z těchto dvou vil bude  svým provozem sanovat nejen náklady na svůj vlastní provoz, ale také většinu, ne-li všechny, náklady na provoz vily druhé. KDU-CSL drží právě v této druhé variantě konstantní názor od samotného počátku po odkoupení vil. Toto jsou dvě varianty urychlení obnovy těchto domů. Je třeba dodat, že celé volební období se město chovalo a chová jako správný hospodář. Vily jsou nyní zasanovány, dále nechátrají. Celkové náklady během tohoto volebního období přesáhly 20mil. Kč.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Město je v současné době vlastníkem 1100 bytů. KDU ČSL má za to, že tento stav je dostačující a rádi bychom upřednostňovali rychlejší postup v rekonstrukcích stávajících bytů.

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Nový Jičín je krásné historické město, zejména jeho centrum. Chceme podpořit zpřístupnění věže farního kostela turistům, kteří navštíví Nový Jičín. K realizaci tohoto záměru proběhla jednání  s Mons. Aloisem Peroutkou a díky jeho vstřícnosti byla letos na jaře dokončena projektová dokumentace, kterou předběžně odsouhlasil Národní památkový ústav.Prohlídky z věže kostela bude mít na starosti Návštěvnické centrum.Vše směřuje k tomu,že v roce 2023 bude moci Návštěvnické centrum přivítat první návštěvníky a my věříme, že tato turistická atrakce ještě více zviditelní krásu Nového Jičína.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

Nedostatek parkovacích míst není jistě jen problém našeho města, ale je problémem všech menších i větších měst. Naše město však uskutečnilo jeden velmi důležitý krok směrem k řešení neutěšené situace v oblasti parkování. Ve spolupráci s odborníky z oblasti dopravy, občany a politiky, vznikl dokument "Koncepce statické dopravy v NJ", který řeší komplexně dopravu v našem městě. Součástí tohoto dokumentu je stanovení priorit v oblasti parkování a to ve vztahu k jednotlivým lokalitám zahrnujícím sídliště, ulice a další významná, parkováním dotčená  místa. Dokument přesahuje svým působením jedno volební období, a tak bude dobré, když se jím bude řídit i nové vedení města. Ve své podstatě můžeme říci, že se jedná o jeden ze strategických dokumentů pro zlepšení života v NJ.

Občanská demokratická strana

Odpovídá lídr Václav Dobrozemský.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Odpovědným přístupem města hospodařícího s veřejným majetkem není urychlené nebo zbrklé investování do těchto památkově chráněných objektů. Je nutné najít vhodné, ekonomicky a provozně funkční využití objektů a celého areálu. Město v posledních letech provádělo záchovnou údržbu či zajistilo odstranění dřevomorky. Z dostupných zjištění vyplývá, že bude nutné provést odvodnění objektů, což je základem pro další řešení rekonstrukčních prací. Budeme usilovat o brzké zprůchodnění přilehlých zahrad. Obnova Hückelových vil však nebude možná bez zajištění dotačních prostředků a bez spolupráce se zainteresovanými subjekty.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Využitím dosud nevyužitých prostor, jakým je kupříkladu bývalá ubytovna zdravotnického personálu na ulici K Archivu, ze které vzniká bytový dům s kapacitou 39 bytů. Dále jde o objekt bývalého bytového podniku města či dům na ulici 5. Května/Jungmannova.

Město vlastní tři plochy, které jsou určeny k využití pro výstavbu bytových domů. Bude otázkou pro budoucí politickou reprezentaci, zda v některé z lokalit bude samo město stavět bytový dům či vytvoří podmínky pro výstavbu soukromým investorům.

Nejde však jen o byty ve vlastnictví města. Chceme při výstavbě bytů spolupracovat i se soukromými investory a být jim v mezích možností města nápomocni. Jedná se například o lokalitu Trlicova, pozemek u vlakového nádraží, pozemek na ulici Komenského naproti základní školy, objekt bývalé Jednoty ve Smetanových sadech či nevyužívaný dům v centru města na ulici Žerotínova.

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Již probíhá a nadále bude probíhat revitalizace výletní lokality u vodní nádrže Čerťák. V širším slova smyslu jsou i pro turisty a návštěvníky města určeny i sportoviště a volnočasové areály. Chceme připravit rekonstrukci venkovního bazénu, pokračovat v naplňování studie revitalizace sportovního areálu výstavbou sportovišť a sportovních zařízení či jejich zkvalitňování. V neposlední řadě je na místě i revitalizace amfiteátru Skalky a bývalého vlakového nádraží.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

V roce 2020 byla zpracována Koncepce statické dopravy, ze které vyplývá plán budování parkovišť a parkovacích ploch v Novém Jičíně, mimo jiné i na sídlištích. Z tohoto vychází příprava jednotlivých projektů dle schváleného časového plánu. U mnohých již probíhá projekční příprava či povolovací řízení. První parkoviště se začnou stavět již v letošním roce. V následujících letech tak dojde k vybudování desítek parkovacích míst po celém městě, včetně velkých sídlišť. Zabýváme se také problematikou vybudování dvoupatrového etážového stání a možnostmi umístění a vybudování parkovacího domu.

PROJEKTY PRO NJ

Odpovídá lídr Pavel Farda.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Hückelovy vily jsou unikátní a při správném využití a dobudování infrastruktury (zejména parkoviště) by se mohly stát atraktivní lokalitou pro místní a vyhledávaným cílem turistů. Problém je, že jejich kompletní rekonstrukce by stála kolem 500 milionů Kč,což je přibližně polovina ročního rozpočtu města. Za zlomek těchto peněz lze vyřešit podstatnější problémy, například kritický nedostatek zubních ordinací, nebo přetrvávající nedostatek parkovacích míst na sídlištích i v centru. Souhlasíme, aby se z městského rozpočtu i nadále financovaly nutné konzervační a záchovné práce, ostraha areálu a údržba zeleně. Větší investice bychom podpořili pouze v případě, že by podstatná část byla hrazena z dotací a využití zrekonstruovaných vil by bylo přínosem k oživení města a zvýšení jeho návštěvnosti.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Výstavba nových bytových domů je nutná. Nemělo by je ale stavět město. Žádné město není dobrý investor, ani podnikatel. Když něco staví, trvá mu to dlouho a je to drahé. Když pak něco provozuje, nebo spravuje, je to také vždy dražší a méně efektivní, než u soukromých vlastníků. Je to jednak kvůli povinnostem při správě veřejných financí, ale také proto, že sebelepší úředník nikdy nebude mít na investicích a správě majetku stejný zájem, jako soukromý vlastník. Město by mělo pro nové bytové domy kompletně připravit vhodnou lokalitu a nastavit podmínky, ale výstavba a správa domů by už měla být záležitostí developerů. Jelikož město dnes pronajímá většinu svých bytů za tržní ceny, nemá na dostupnost nájemního bydlení prakticky žádný vliv kdo dům vlastní. Jako nejvhodnější lokalitu chceme pro výstavbu připravit pozemek na ulici Bohuslava Martinů – vedle stávajících bytových domů u Kauflandu.

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Je potřeba si přiznat, že Nový Jičín pro turisty atraktivní není. Zejména na stavu budov a množství neobsazených prostor k pronájmu v centru je jasně vidět, že návštěvnost města je minimální a turisté zde peníze neutrácejí. Pokud jde o historické centrum města, tak na prázdnou a v létě přehřátou plochu náměstí určitě patří stromy, neb nějaká jiná forma zastínění. Na komunikaci kolem náměstí chceme ve zkušebním režimu povolit časově omezené stání vozidel. Navrhujeme také odkoupit a zbourat objekt naproti kinu nazývaný „Družstevník“, který vzhled centra výrazně narušuje. Na jeho místě plánujeme parčík s vodními prvky. Kromě historického centra ve městě vlastně nic skutečně atraktivního nemáme. Takže otázka ani není do kterých turistických lokalit investovat, ale spíše jak něco zajímavého vytvořit a zpropagovat. Máme to podrobně vymyšleno, ale není možné vše popsat v pár větách.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

V celém městě máme na sídlištích vytypován dostatek míst, kde lze parkoviště vybudovat. Problém ale je, že tyto záměry často naráží na neochotu hledat kompromisy a řešení ze strany orgánů ochrany životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že pokud někde místo travnaté plochy vzniknou parkovací místa se zatravňovací dlažbou a kolem se vysadí stromy, přírodě to nějak neškodí. Budeme proto všemi prostředky tlačit na ochránce přírody, aby takové projekty neblokovali. Víme i o místech, kde lze parkovací místa vytvořit malými stavebními úpravami současných komunikací, nebo změnou dopravního značení. Plánujeme zachovat velkou plochu využívanou pro stání vozidel na ulici Bezručova a upravit ji na moderní parkoviště s co největším množstvím zeleně. V centru plánujeme výstavbu velkého parkoviště na pozemku za Českou spořitelnou. Jiné vhodné místo v okolí není a parkoviště u tržnice bývá i nyní často zcela zaplněno, takže v případě zvýšení návštěvnosti města turisty, o které budeme aktivně usilovat, by ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Strana zelených s Piráty, TOP 09 a STAN

Odpovídá lídr Ondřej Syrovátka.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Záchrana a rekonstrukce Hückelových vil je projekt na mnoho let a zázračně jej urychlit není možné. V tomto volebním období jsme zaměstnali správce Hückelových vil, který na objekty dohlíží a provádí menší opravy, a také koordinátora záchrany vil. Abychom mohli v opravách výrazně pokročit, bude důležité prohloubit spolupráci se silnými partnery, kteří v tom město podpoří: především s Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury, ale také s Muzeem Novojičínska, Národním muzeem a společností TONAK. Bez jejich podpory a spolupráce bude město na opravy v hodnotě stovek milionů finance hledat těžko.

Jedna cesta, jak alespoň urychlit integraci areálu vil do života města, se ale přece jen nabízí: v roce 2021 jsme zavedli novou tradici v podobě kulturní akce Kouzelný den v Hückelových vilách, při němž se areál vždy na jeden den otevírá veřejnosti. Rádi bychom šli dále a areál co nejdříve zpřístupnili trvale tak, aby jej lidé mohli využívat a čím dál víc jej považovali za přirozenou součást města.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Situace se výrazně zlepší po dokončení přestavby Domu sester na ulici K archivu, kde vzniká 39 startovacích bytů pro mladé, a také po dokončení výstavby rodinných domů v místní části Žilina. V nadcházejícím volebním období bychom rádi odblokovali výstavbu rodinných domů na pozemcích v Loučce v lokalitě Za Humny, které jsou v soukromých rukou, ale město by mohlo pomoct s vybudováním páteřní komunikace a další infrastrukturou. Za to budeme požadovat převedení pozemků okolo rybníka Bocheta, kde má dle územního plánu vzniknout nový městský park, do vlastnictví města.

Na bytovou výstavbu máme vyhrazeny pozemky na ulicích Bohuslava Martinů a Dolní Brána a budeme pro ně hledat strategického investora. Možnosti nájemního bydlení budeme řešit systematickou přestavbou dosud málo využívaných budov, jako např. Jungmannova 25 a další budovy na náměstí nebo Fojtství v Bludovicích. Za tím účelem zpracujeme dlouhodobý plán obnovy městských bytů. Co se z bytů vybere, to by se mělo následně vložit do jejich ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Na prvním místě to bude určitě okolí přehrady Čerťák, kde se již podařilo postavit nový bufet a opravit pláž, ale spousta práce nás ještě čeká. Rádi bychom zde opravili volejbalové hřiště, doplnili herní prvky pro děti i dospělé a rekonstruovali parkoviště.

Investice si zaslouží také další oblíbená místa, jako jsou Skalky nebo Svinec. Například na Skalkách by mohla vzniknout nová veřejná místa pro grilování. Chceme však propagovat také méně známá a navštěvovaná místa v okolí Nového Jičína, jako například Puntík, prostor mezi Čerťákem a Bludovicemi nebo kopec Hýlovec, aby se turisté více rozptýlili i mimo oblíbené výletní lokality.

Na podporu turistiky a podnikání na území celého města spustíme nový program Zažij Nový Jičín. Každý, kdo stráví alespoň 1 noc v ubytovacím zařízení v Novém Jičíně nebo utratí alespoň 300 Kč ve stravovacím zařízení, získá bezplatný vstup na některé z městských zařízení, jako je například bazén nebo Návštěvnické centrum.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

První krok byl již učiněn, a to zpracováním Koncepce parkování, kterou jsme dokončili v roce 2020. Podle ní nyní systematicky budujeme nová parkovací místa a modernizujeme parkovací systém. V nejbližší době vzniknou nová parkovací místa například na ulicích Vančurova, Dlouhá, v Loučce nebo na sídlišti Nerudova. V souladu s adaptační strategií na změnu klimatu budeme u nových parkovacích míst sázet nové stromy a budeme je budovat tak, abychom co nejméně zabírali zelené plochy. Proto jsme také na sídlišti Nerudova naplánovali u prodejny Husqvarna etážové parkoviště, kde budou stát auta ve dvou patrech nad sebou.

V plánu je také stavba parkovacího domu na ulici Bezručova, který v této oblasti nahradí stávající odstavnou plochu pro 300 míst. Na ulici Hoblíkově zase vznikne nové parkoviště pro centrum města na ploše, kterou se podařilo v nedávné době městu odkoupit. Situaci pomůže i naše podpora cyklodopravy, díky níž část lidí přesedlá z aut na tento ekologický a zdravý dopravní prostředek.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Víc pro Nový Jičín s ČSSD

Odpovídá lídr Jiří Klein.

1. Jak lze podle vás urychlit záchranu Hückelových vil?

Je jisté, že záchrana nebude levná, ale není nemožná. Lze využít dotační možnosti, které nabízí EU nebo třeba Norské fondy. K žádosti o dotace je však mít zpracován projekt, bez kterého žádné peníze získat nelze. V minulosti byly vyhotoveny studie a návrhy záměrů využití vil, bohužel současnou koalicí nebyla vůle posunout revitalizaci kupředu. Rádi bychom navázali úzkou a aktivní spolupráci se založeným spolkem pro záchranu Hückelových vil. Předseda spolku p. Radek Polach je v dané oblasti odborníkem s chutí vily definitivně zachránit a my jsme moc rádi, že se tento člověk stal členem kandidátky Víc pro Nový Jičín. Jako koordinátor revitalizace Hückelových vil připravil kvalitní a obsáhlý materiál, kde shrnuje možnosti záchrany. V následujícím období vybereme vhodný záměr a necháme zpracovat projekt s cílem ho uplatnit v okamžiku, kdy bude vypsán vhodný dotační titul. Zároveň se nabízí i varianta nabídnutí jedné z vil ke komerčnímu využití a z nájmu splácet revitalizaci vily druhé.

2. Jak chcete řešit nedostatek městských bytů?

Dokončíme přestavbu Domu sester na byty pro mladé rodiny a obnovíme projekty výstavby bytových domů v lokalitách Dolní Brána a Bohuslava Martinů z dotačních programů vypsaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Budeme rekonstruovat nevyužité objekty města na byty. Vnímáme zájem i o individuální výstavbu, a proto vytvoříme podmínky pro spolupráci se soukromým investorem s cílem zajistit parcely pro výstavbu několika desítek RD v prostoru mezi ul. Za Humny a ul. Císařskou. Budeme pokračovat v přípravě lokality Za Školou k další individuální výstavbě. Chceme usilovat o záchranu a zpětné odkoupení cenných pozemků Pod Skalkou prodaných developerovi v případě, že nebude schopen plnit své závazky a budeme následně pokračovat v přípravě inženýrských sítí nutných k individuální výstavbě.

3. Do kterých turistických lokalit ve městě chcete investovat?

Turisticky atraktivní je podle našeho názoru samotné centrum – městská památková rezervace (MPR) s unikátním náměstím. Laudonova expozice, možnost výstupu na kostelní věž, Žerotínský zámek. Chceme udržovat a zvelebovat MPR, aby byla atraktivní. Podpoříme vlastníky budov, aby je udržovali. Z pohledu vnější a přírodní části města považujeme za nejcennější a pro turisty nejatraktivnější oblast Skalek a Svince. Postupně by měl vzniknout celý komplex zajímavých míst, který v budoucnu bude obsahovat Hückelovy vily, odpočinková zóna Smetanovy sady, Lesopark Skalky, Kamenné divadlo, Zvěrokruhovou zahradu, Skalky, Hybaj stezku, Čerťák, Pikritové mandlovce, Svinec a okolní studánky. Cítíme značný a dosud ne úplně využitý potenciál areálu sjezdovky Svinec, a také v podpoře komunity kolem přírodních cyklistických trailů - Čertových stezek. Rozvoj těchto trailů bude znamenat významný přínos v cestovním ruchu.

4. Jak budete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích?

Využijeme zpracovanou studii statické dopravy v Novém Jičíně. Budeme usilovat o vykoupení soukromých pozemků za účelem zřízení parkovacích ploch pro obyvatele Loučky. V případě možnosti získání dotace bychom prosazovali vybudování parkovacího domu v lokalitě ul. Bezručové. Za vhodný prostor pro větší parkoviště v centru považujeme bývalý areál České pošty na ul. Sokolovské. Významný počet parkovacích míst vznikne revitalizací prostor bývalého Hodslavského nádraží s využitím pro přilehlé sídliště, Polikliniku Agel či v budoucnu Hückelovy vily. Jednou z cest může být také větší podpora MHD a cyklotras, aby lidé nepotřebovali více vozidel v rodině, ale mohli využít jízdní kolo nebo autobus.

Spustit audio